Projets

Cult.Trips 2.0 - European Slow Travel Experience

ORT Centre-Ouest asbl
/fr/projets/culttrips-20-european-slow-travel-experience-ort-centre-ouest-asbl

Crowd4Region - Community Funding Experiences

Gal Atert-Wark
/fr/projets/crowd4region-community-funding-experiences-gal-atert-wark

Kurze Qualitätswanderwege in der Region Guttland

ORT Centre-Ouest asbl
/fr/projets/kurze-qualitatswanderwege-der-region-guttland-ort-centre-ouest-asbl

LINC 2017 au Luxembourg

GAL Éislek
/fr/node/387

Ideenwerkstatt Grosbous 2025

Commune de Grosbous
/fr/projets/ideenwerkstatt-grosbous-2025-commune-de-grosbous

Mobilen Atelier - d’Handwierk kënnt bei Dech!

Gal LEADER Atert-Wark
/fr/projets/mobilen-atelier-dhandwierk-kennt-bei-dech-atert-lycee-redange-gal-leader-atert-wark

Eventplace Schlasspark Colpach

Commune d'Ell
/fr/projets/eventplace-schlasspark-colpach-ell-commune-dell

Parc Worré Redange

Commune de Redange
/fr/projets/parc-worre-redange-commune-de-redange

Historischer Themenweg „Gemeng Sëll - fréier an haut”

Commune de Saeul
/fr/projets/historischer-themenweg-gemeng-sell-freier-haut-commune-de-saeul