Projets

Slow Tourism Atert-Wark 360°

Gal Atert-Wark
/projekte/slow-tourism-atert-wark-360deg-gal-atert-wark

Sozialwierkstat - Schirmprojet

GAL LEADER Atert-Wark
/index.php/fr/projets/sozialwierkstat-schirmprojet-gal-leader-atert-wark

Réidener Mobilitéitsatelier

Klimapakt Kanton Réiden
/index.php/fr/projets/reidener-mobiliteitsatelier-klimapakt-kanton-reiden

Regional-nachhaltige Vermarktungsstruktur - Umsetzung

Gringgo s.c.
/index.php/fr/projets/regional-nachhaltige-vermarktungsstruktur-umsetzung-gringgo-gringgo-sc

SoLAWa – Solidarësch Landwirtschaft Atert-Wark

Commune de Beckerich
/index.php/fr/projets/solawa-solidaresch-landwirtschaft-atert-wark-commune-de-beckerich

DigiBeki - Beki goes digital

De Kär asbl
/index.php/projekte/digibeki-beki-goes-digital-de-kaer-asbl

Lokal Geschicht Useldeng – liéweg&interaktiv

Commune d'Useldange
/index.php/fr/projets/lokal-geschicht-useldeng-lieweginteraktiv-commune-duseldange

Tourist Info-Point Atert-Wark

Buergfrënn Uselding asbl
/index.php/fr/projets/tourist-info-point-atert-wark-buergfrenn-uselding-asbl

Youth2Sing – Chouergesank reloaded

École de Musique du canton de Redange
/index.php/projekte/youth2sing-chouergesank-reloaded-ecole-de-musique-du-canton-de-redange

Earthship -- Äerdschëff an der Regioun Atert-Wark

CELL asbl
/index.php/fr/projets/earthship-aerdscheff-der-regioun-atert-wark-cell-asbl