Vorstand

Organisation Delegierte Ersatz-Delegierte
Commune de Beckerich Lagoda Thierry Van Der Kley Ingrid
Commune d'Ell Weis Georges Reiser Jo
Commune de Grosbous Engel Pol Gereke Roger
Commune de Mertzig Ferreira Fernando Poiré Mike
Commune de Préizerdaul Muller Fernand Rehlinger Marc
Commune de Rambrouch Schuller Patrick Schaack-Binck Myriam
Commune de Redange Gerekens Henri Pauly Luc
Commune de Saeul Kaufmann John Konsbruck Jean
Commune d’Useldange Frank Christian Da Silva Pierre
Commune de Vichten Pauly Christiane Recken Luc
Commune de Wahl Thommes-Bach Christiane Welter Sylvère
de Réidener Kanton - Chef de file GAL Anzia Gérard  
Atert-Lycée Boever Claude Majerus Jean-Marie
OS CARE Schaaf Raoul Plier Denise
ClimEEC asbl Kauten Paul Scheuer Gérard
Chambre d'Agriculture Fisch Marc Gantenbein Pol
Lëtzebuerger Privatbësch asbl Von Loë Winfried Steffen Frédéric
de Kär asbl Hilbert Max Wagener Marie-Paule
Centre for Ecological Learning Luxembourg asbl (CELL) Vergara Rodrigo Klein Benjamin
Energieatelier asbl Devillet Stéphane Barros Marcel
Autisme Luxembourg asbl De Geest Marc Brack Vincent
Op der Schock asbl Fisch Nicole Schrell Julia
RBS - Center fir Altersfroen asbl Orlewski-Eyschen Jacqueline  
Réidener Jugendtreff asbl Maquil Annick Valente Jerry
A’Musée asbl De Gruben Bénédicte Geimer Michèle
Kultur an Buergfrënn Uselding asbl Kleer Romain Peiffer Jil
d'Frënn vun der Lee asbl Hoogenhout Agnes Freichel Mireille
d'Millen asbl Goedert Albert Neu-Brown Sarita
Office Régional du Tourisme du Centre et de l'Ouest Hermes Isabelle Schanck Nadine
Entente des Communes et des Syndicats d’Initiative des Vallées de l’Eisch, de la Mamer et de l’Attert (ASIVEMA asbl) Liesch Camille Zigrand Nello
Historic Medieval Battle Luxembourg asbl (HMB) Manderscheit Gerry Bemtgen Laurent