Aktuelles

 • Mi, 01/24/2024 - 14:59

  Inklusive Chouer All Together - Komm a sang mat!

  De LEADER-Grupp Wëlle Westen laut déi nei LEADER Period an d'Joer 2024 musikalesch an, mam Projet "All Together" vun der Fondation EME, déi fir hire 15. Anniversaire d'Freed um sange mat esou ville Leit wéi méiglech deele wëll!

  Du wëlls bei dësem flotte Projet dobäi sinn? Jiddereen de gäre séngt ass wëllkomm!

 • Fr, 12/22/2023 - 13:57

  LEADER Wëlle Westen: Aktivitätsbericht 2023

  Unser Aktivitätsbericht für das Jahr 2023 kann gerne bei uns im LEADER Wëlle Westen Büro angefragt werden (allerdings nur in französischer Sprache vorhanden).
  Kontaktieren Sie uns über Mail: wellewesten@leader.lu oder telefonisch : 28 33 49

 • Do, 08/03/2023 - 16:35

  Repair Café am Kanton Réiden

  Du flécks gären Saachen an hues Loscht dech an engem motivéierte Grupp z'engagéiren? Mir sichen Repairerinnen a Repairer fir de Repair Café Grupp vum Kanton Réiden. Du brauchs keng speziell Ausbildung fir mat ze maachen.
  Falls du interesséiert bass, schéck eis eng Email op repaircafé@kanton-reiden.lu
  Weider Informatiounen zu Repair Café Lëtzebuerg fënns du op dem Internetsite: https://www.repaircafe.lu/

 • Do, 07/20/2023 - 14:01

  Interregionales Leader Projekt Landtourismus

  Studie zur Wirtschaftskraft& zu den Entwicklungspotenzialen des Landtourismus im Grossherzogtum Luxemburg

 • Do, 06/01/2023 - 16:12

  Vibrerlocal.lu - Teilnahme am Wettbewerb!

  Um die Plattform Vibrerlocal.lu in der Regioun Wëlle Westen zu starten, organisieren wir einen Wettbewerb, an dem Vereine, Kommissionen und Privatpersonen teilnehmen können. Hier findest du die Teilnahmebedingungen!

 • Do, 03/02/2023 - 12:29

  Entwicklungsstrategie LEADER Wëlle Westen 2023-2029

  Die Entwicklungsstrategie LEADER Wëlle Westen 2023-2029 kann heruntergeladen werden.